Protetyka

endodoncja warszawa

Lecze­nie pro­te­tyczne zajmuje się, odbu­do­wą utra­co­nych zębów i tka­nek mięk­kich. Ma na celu przy­wró­ce­nia funk­cji gry­zie­nia i żucia pokar­mów. Pro­te­zo­wa­nie uzę­bie­nia ma rów­nież na celu popra­wie­nie wra­że­nie este­tycz­nego, kosme­tycz­nego oraz psy­chicz­nego pacjenta.

Oferujemy nowoczesne rozwiązania:

 • Korona tymczasowa wykonana w gabinecie,
 • Korona tymczasowa wykonana w pracowni protetycznej,
 • Korona licowana porcelaną na podbudowie metalowej,
 • Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu,
 • Korona pełnoceramiczna,
 • Licówka porcelanowa,
 • Inlay/ Onlay/ Overlay kompozytowy,
 • Inlay/ Onlay/ Overlay ceramiczny,
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego,
 • Pojedynczy wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego,
 • Wkład koronowo-korzeniowy stalowy prosty,
 • Wkład koronowo-korzeniowy stalowy złożony,
 • Wkład koronowo-korzeniowy z zaczepem kulkowym typu Rhein.